Osmancık – Tarık Buğra

23 Kas 2007 · Kategori: 100 Temel Eser (İlköğretim) 

Osmancık
Yazar:
Tarık Buğra

Ötüken Kitabevi – İstanbul – 2004

ROMANIN ÖZETİ:

Osman Gazi Hân, ölüm döşeğinde; Allah’tan mehil istiyor, Bursa’nın fetih müjdesini alabilmek için. O, tâ bahardan badem ağaçlarının çiçeğe durduğu günden seçmiştir ölümü: “Oğul, ben öldüğüm vakit, beni Bursa’da şu gümüşlü kubbenin altına koy!” Osman gazi’nin, oğlu Orhan Beğ’ e vasiyetidir bu.
Bu, O’nun soy sop ülküsü yaptığı rüyasının gerçekleşmesi demektir. Ancak, o zaman gülümseyerek “hoş geldin, hoşnutluk getirdin” diyebilecektir ölüme.
Son göçe, tek başına çıkılan yolculuğa hazırlanan Osman Gazi Hân, şimdi, hayatı boyunca dinlediklerini, gördüklerini, deliliklerini, durulup arınışını, büyük yörüngeye oturuşunu; yerleri, halleri, kişileri ve büyük ülküsünün adım adım gerçekleşmesini hatırlamamaktadır. O, şimdi Uludağ’dan da büyük bir hatıralar dağıdır:
Osmancık’ın çocukluğu, herhangi bir çocukluktan farksızdır. Gençliği de öyle… Ele avuca sığmaz; nerede çalgı, orada kalgı günleri. Gücünün, kuvvetinin sahibi değildir; aksine gücü kuvveti, onun sahibidir. Kılıçta ve yayda üstünleştikçe değil meydan okumaya, bir yan bakışa bile katlanamaz olur. Gururu için yaşamaktadır.
Babası Ertuğrul Beğ, bir müddet Osmancık’ı takip eder, öğütler verir. Fakat sonradan onu kendi haline bırakır. Öteki oğlu Gündüz Beğ’ e önem vermeğe başlar. Osmancık, ağasını kıskanacak yerde rahatlamış ve mutlu olmuştur. Azâd edilmiş sayar kendini ve keyfince yaşamaya başlar. Tâ ki Şeyh Ede Balı ile tanışıncaya kadar.
Domaniç temmuzlarından birinde, Sivrikaya’ da Osmancık, Ede Balı ile karşılaşır. Gökte ay ve yıldızlar… Osmancık, yıldızlara bakarak “dünya ne kadar büyük!” diyor. Osmancık’ı gizliden gizliye takip eden Ede Balı: Dünya’yı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüz oğul! Hırsımız, sabırsızlığımız, bencilliğimiz. Önce bu yüzden küçülüyor sonra da Dünya’yı çok büyük görüyoruz, der ve ilave eder: dünya bir ömür için, bir TEK İNSAN için büyüktür. Bir soy için değil; bir soyun benimseyeceği, bir soya benimsetilecek bir amaç, bir inanç, bir ülkü için değil!
Osmancık’ın kafası ve ruhu altüst olmuştur. Öfkelenir, Ede Balı’ ya saygıda kusur eder. Ertuğrul Gazi, oğluna “Ede Balı’ ya sakın karşı gelme; bana karşı gel, ona gelme. Ede Balı soyumuzun ışığıdır” diye tembih eder.
Osmancık, Ede Balı’nın tekkesine gittiği bir gün Malhun Hâtun’u görür ve ona âşık olur. Töresince istetir. Ede Balı kızını vermez: Halleri müsavi değil, diye…
Bundan sonra Osmancık için değişim ve arayış dönemi başlar.
http://www.kitap.kalemguzeli.net/
Yine tekkeye misafir olduğu bir gün, rüyasında Ede Balı’nın göğsünden çıkan bir ayın kendi göğsüne girdiğini, sonra bir çınar ağacı şeklinde dünyaya dal budak saldığını görür. Dört yana rahmet ve nur yağdıran bir çınar ağacıdır. Rüyanın tabirine göre, bu ay Malhun Hâtun, bu çınar ağacı ise Osmancık’ın kuracağı devlettir.
Osmancık artık değişmektedir. Kılıcını, yayını, topuzunu kendisi için değil, soyu sopu için, soyunun amacı için kullanmaktadır. Sonunda Ede Balı kızını Osmancık’a verir. Sade bir törenle evlenirler. Osmancık, artık yaşlanmış ola babası Ertuğrul Gazi’nin yerine beğ seçilir.
Osman Beğ, ilk iş olarak civardaki Türk boylarını birleştirir. Kendi buyruğunda ve hepsinin rızalarını alarak… Domaniç ve civarı dar gelmeye başlamıştır. Her gün yeni topraklar alınır, kaleler düşürülür yeni gelenler, tâ Orta Asya’dan ve daha yakın yerlerden gelenler, bu topraklara yerleştirilir. Savaş, akın, ganimetin paylaşılması, yerleşme biçimi, doğumlar, evlenmeler, dostluk ve düşmanlıklar her şey bir düzene bağlanmıştır. Herkes nefsini ve bencilliğini yok etmiştir; başkalarını, soylarının geleceğini düşünmektedirler.
Pazar yerlerinin emniyeti sağlanmıştır. Yöredeki herkes ( Rumlar dahil; Osman Beğ’ e tâbi olan herkes ) hayatından, ırzından, malından emindir.
Bu günlerde Osman Beğ’ in anası Cankız, ardından da 90 yaşındaki Ertuğrul Gazi vefat ederler. Orhan dünyaya gelir.
Bütün bu olup bitenler sırasında Osman Beğ’ in önemli meselelerinden birisi amcası Dündar Beğ’ dir. Dündar Beğ, ağabeyi Ertuğrul Gazi’den sonra beğliğin kendisinin hakkı olduğunu düşünüyor, Osman Beğ’ i kıskanıyor ve bozgunculuk ediyordu. Osman Beğ, saygısını bir an bile ihmal etmeden, amcasını uyarıyordu. Hatta bir gün Dündar Beğ’ e:
Elin öperim amuca, dizin öperim amuca. De ki davarın güdeyim, odunun kırayım amuca. Amma ko ki beğliğime eller taş atsın ki beğliğimi korumam zor olmasın. Ben bunda akıl isterim, rey isterim, ışık isterim.Yanılırsam doğruyu isterim. Ben bunda takaza istemem, dokunç istemem, kakınç istemem demiştir. Dündar Beğ aldırmaz, bildiğince devam eder. Düşman üstüne ılgar eden savaşçıları geri çağırır. Osman Beğ, bir yay darbesiyle amcası Dündar Beğ’ i düşürür.
Osman Beğ’ in ikinci oğlu Alaeddin dünyaya gelir. Mihail Kosses Müslüman olur. Töreye bağlılık şuuru, zayıfa yardım fazileti, din uğrunda göz kırpmadan ölüme gitme heyecanı Mihail’ i Abdullah yapmıştır.

İnegöl, Yarhisar, Aydos, Bilecik, İznik kaleleri alınır.
Zaman, geçip gitmektedir; Osman Beğ’ e rağmen… Alaeddin bile at bitmektedir artık. Orhan Beğ, Yarhisar tekfürünün kızı Holofira ile evlenir. Holofira’nın rızası, arzusu, isteği ve aşkı ile… Osman Beğ, gelininin adını Nilüfer olarak değiştirir. Müslüman olan Nilüfer, Osman Beğ’ e torunlar, Orhan Beğ’ e oğullar verecektir; Murad’ ı verecektir…
Selçuklu Sultanı, bir fermanla Osman Beğ’ in hanlığını tebasına duyurur. Artık Cuma namazlarında hutbe Osman Han adına okunmaktadır.
Şeyh Ede Balı rahmet-i rahmân’a kavuşur.
Orhan yavaş yavaş pişmekte, olgunlaşmaktadır. Hem gazada hem yönetimde. Osman Gazi Hân’ın etrafı boşalıyor. Baba dostları, yola beraber çıktığı yoldaşları birer birer âhirete intikal ediyorlar. Malhun Hâtun da vefat ediyor.
Osman Gazi Hân, hasta yatağında, iki aydır yatmaktadır. Kulakları nal seslerinde, Bursa’nın fetih müjdesini bekliyor. Derken ,müjdelerin hası, nal sesleri… Sungur dışarı fırlıyor ve göz açıp kapayıncaya kadar da geri dönüyor. Nefes nefesedir: Gözün aydın Hânım! Bursa bizimdir!

Osmancık, Osman Beğ, Osman gazi Hân; babası Ertuğrul Gazi’ye, şeyhi ve kayınpederi Ede Balı’ ya, kendinden önce giden baba dostlarına, yoldaşlarına ve Zümrüdü Ankası Malhun Hâtun’a mülâki olmak için gözlerini yumuyor. Mesut ve huzurlu…
ÂLAMLERİMİZDEN SEFER EYLER OSMAN GAZİ HÂN; BİR GARİP YOLCU GİBİ…

TAHLİL
ROMAN KİŞİLERİ:

Osman Beğ: Osmanlı Devleti’nin kurucusu. Bileği ve yüreği kuvvetli, âdil, nefsini yenmiş; kendini, soyuna ve soyunun ülküsüne adamış; dindar, neyzen, cömert, ahlaklı, dünya malına kayıtsız, yoksul, ataya ve anaya son derce saygılı, eşi bulunmaz baba;vefalı, muhabbetli, karısına deliler gibi aşık bir koca… Osmancık, Osman Beğ, Osman Gazi Hân Uludağ’dan da büyük bir hatıralar dağı… Ve Hâdis-i Şerif’in sıfatlandırdığı gibi: Tam bir garip yolcu.
Şeyh Ede Balı: Osmancık’ın kayınpederi. Devletin mimarı. Allah aşkı ve Kur’an adaletini temsil eden büyük mürebbi.
Malhun Hâtun: Ede Balı’nın kızı, Osman Beğ’ in hanımı, Zümrüdü Ankası… Güzelliği, hanımlığı, anneliği ile bir timsal.
Orhan Beğ: Osman Gazi Hân’ın büyük oğlu. Babası ve dedesi Ede Balı’nın manevi mirasçısı. Bursa fatihi.
Nilüfer: Asıl adı Holofira. Osman Gazi’nin “Nilüferleri pek andırır” dediği bir Rum kızı. Orhan Beğ’ in hanımı. Aşkı ve İslamı seçmiş ve buna layık olmuş bir güzeller güzeli.
Ertuğrul Beğ: Osman Gazi Hân’ın babası. Osman’ı yetiştiren adam. Orta Asya’yı, Söğüd’ e şahsında ve şahsiyetinde taşıyan insan.
Ve diğerleri;
Cankız (Osman Gazi’nin annesi), Dündar Beğ (Osman Gazi’nin amcası), Mihail Koses (sonradan Müslüman ve Abdullah olan bir Rum),Osman Gazi ve Ertuğrul Beğ’ in silah ve gönül dostları; Sungur, Akça Koca, Gazi Rahman, Derviş Uruz, Şeyh Mahmud, Ak Temür…

http://www.kitap.kalemguzeli.net/
ROMAN MEKANI:
Romanın büyük bölümü Osmancık’ın çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği Söğüt’te ve Domaniç’te geçmektedir.Buraları aynı zamanda beğliğin ilk merkezidir. Beğliğin büyümesi ve buna bağlı olarak beğliğin merkezinin değişmesi ile romanda mekan sürekli değişmektedir.
ROMAN ZAMANI:
Romanda olay süresi Osman Beğ’ in yaşamı boyunca geçen süreyi kapsamaktadır. Romanda Osman Beğ’ in doğumu ve ölümü ilgili tam bir bilgi olmadığından geçen süre bilinmemektedir.
ROMANDA OLAY:
Roman, Osman Beğ’ in yaşadıklarını, gördüklerini anlatmaktadır. Dünyaya sımsıkı bağlı olan bir insanın dünyada garip bir yolcu haline gelmesini anlatmaktadır. Cîhan devletini kuran irâde, şuûr ve karakteri anlatmaktadır.
ROMANDA ÜSLÛP:
Yazar romanda çok sade bir dil kullanmış, anlaşılmayan kelimelerden kaçınmıştır. Romanda yöresel ağzı bozmaması kullanılan sade dili bozmamış aksine romana akıcılık kazandırmaktadır. Ayrıca Şeyh Ede Balı gibi büyük bir şeyhin o insanı alıp başka dünyalara götüren sözleri insanı kitaba iyice bağlamaktadır.
ROMANIN ANAFİKRİNİN TESPİTİ:
Yazar, tarih boyunca görülmemiş bir devleti yani Osmanlı gibi bir cihan devletini kuran irâdeyi, bu irâdenin yaşadıklarını ve bu irâdeyi yetiştiren insanları anlatmıştır.

YAZARLA İLGİLİ KISA BİLGİ:
Tarık Buğra (Akşehir 1918 – İstanbul 26 Şubat 1994). İlk ve orta tahsilini Akşehir’de tamamladı. Konya lisesini bitirdi. Çeşitli aralıklarla İstanbul Üniversitesi Tıp, Hukuk ve Edebiyat Fakültelerinde ikişer üçer yıl okuyup sonra vazgeçti. Akşehir’de çıkardığı Nasrettin Hoca gazetesi ile gazeteciliğe başladı. İstanbul’a gelince Milliyet, Yeni İstanbul, Haber ve Tercüman gazetelerinde fıkralar yazdı, sanat sayfaları düzenledi, Haftalık Yol dergisini çıkardı. “Oğlumuz” hikayesi ile Cumhuriyet gazetesinin hikaye yarışmasında ikincilik kazandı. Çınaraltı dergisinde hikayeler yayınladı. Sonra roman yazmaya başladı. Sanat eseri için her türlü basmakalıbı reddeden, hür ve bağımsız bir sanat anlayışını benimsedi. Güzel Türkçesi, derin tipleri, şiirli üslubuyla Türk tiyatro ve roman yazarlarının başında yer aldı.

Hazırlayan:M. HakanERCAN


Yazının Devamını Oku »


Yorumlar

23 Yorum to “Osmancık – Tarık Buğra”

 1. esra on 30 Eyl 2007 17:03

  OSMANCIK gerçekten mükemmel bi kitap.bu özette açıklamş.çookkk teşekkürler…

 2. AyLiN on 15 Eki 2007 23:24

  harika 100 almama yardımcı oldu 😀

 3. cansu on 17 Eki 2007 19:11

  qerçekTen çok saoLun ya ödevime çok yardımcı oLucaq ayrıca roman çok qüzeL qerçekten nese 🙂 sitenizde çok qüzeL Tşk ederiz 🙂 HOŞÇAKALIN 🙂

 4. ALİ RIZA AKPUR on 18 Eki 2007 19:42

  bu siteyi kuranlara çok teşekürler bana çok yardımcı oldu bay bay

 5. esra esra on 18 Eki 2007 23:48

  osmancık adlı kitabı çok güzel yorumlamışsınız.çok sağ olun.osmanlı devletiini anlatmasına rağmen sıkıcı değil aksine akıcı bir kitap

 6. iklim on 19 Eki 2007 11:46

  cok iyi düşünülmüs hazırlayan arkadaslara tesekkür ederim tarık buğranın diğer eseri olan küçük ağanında bu şekılde tahlılını istıyoruz ilginiz için sağolun

 7. yesim on 02 Kas 2007 17:57

  gercekten aslında bu kitap evimde var ama hocalar okdr çok kitap verdiler kii yetişemdikjk çok saolun ozetiii işime yarıcakkkk vallaa yoksa 350 sayfa 3 gunde bitmesdiii hepinize ço ktesekkur ediyorum

 8. DiLaRa on 12 Kas 2007 18:02

  gerçekten çook teşekkürler yaa yazılı vardı 100 aldım gerçekten çoooook teşekkürlerr :D:D:D:D:D:D site süperr :D:D:D:D

 9. süleyman on 14 Kas 2007 19:19

  sizi kutlarım iyi bi site kurmuşsunuz siz yardım ettiğiniz için teşekür ederim:D

 10. AbduLCeBaR on 17 Kas 2007 11:54

  Gercekten TARIK BUĞRA Harika bir sekilde yorumlamış ve her kesin okumasını tavsiye ediyorum Lütfen… o kadar harika ki…

 11. Bsrnr on 18 Kas 2007 22:14

  Aslında kitabı okumaya başlamıştım hatta 200üncü sayfadaydm ama yrna sınav oldğu için özete bakmam gerekti daha sonra devamınıda okuyacağım ama teşekkürler çok güzel bir özet ve site tebrikler…

 12. Duygu on 18 Kas 2007 23:19

  Kitap muhteşem hele de sonu öyle bir bitiyor ki .. Çok anlamlı.. biz de sınıfça önce zorla ama sonra severek okuduk .gerçekten herkes okumalı. Yararı olacağına emin olun..Osmanı devletinin niye bu kadar büyüdüğünü ve bir cihan devleti imparatorluğu olduğunu daha iyi anlayacaksınız..

 13. hanife on 20 Kas 2007 18:06

  ya çok saolun sizi seviyorumm

 14. sefa on 22 Kas 2007 22:29

  mukemmel bir kitap özeti olmış cidden yaaaaa mükemmelsinizz saolun ….

 15. Burak on 29 Kas 2007 19:12

  😀 Siteye çok teşekkür ederim ödevime çooooooooook yardımcı olacak! 😀

 16. SERCAN on 06 Ara 2007 17:34

  çok teşekür ederim bu özet sayesinde 5 aldım kim yaptıysa çok ama çok tşk ederim

 17. boşver ismi on 21 Oca 2008 14:10

  bu siteyi açıpta bu özeti yazan kişiden allah razı olsun biz sınıfça çok sevindik çok teşekkür ederiz

  adanadan cemil nardalı i.ö.o. 6/a sınıfı

 18. asya on 23 Oca 2008 09:42

  siteye çok ama çok teşekkür ederim ödevime çok yardımcı oldu

 19. gaye on 24 Oca 2008 10:20

  bu site derslerimize çok yardımcı oluyor özellikle kitap özetlerinde….

 20. ferda on 24 Oca 2008 17:03

  çok teşekkür ederim ne kadar teşekkür etsem azdır ama ben bu siteye evvel zaman içinde kitabını aramak için gelmiştim bunu buldum evel zaman içinde kitabınıda koyarsanız sevinirim

 21. ülkü öztürk on 26 Oca 2008 16:54

  ben normalde macera kitaplarını severim ama okumak mecburiyetindeyim istanbul valisi bir yarışma düzenlemiş ona katıldım martın on beşine kadra 9 kitap okuncak ilk önce okulda bu kitaplarla ilgili sınava girilecek daha sonra her okuldan 5 kişi seçilip istanbul çapında sınava girilecek büyük bir ödül olacağını söylüyorlar hatta öğratmenim de bu sınavı geçenler ödül verecek miş arkadaşlar dua edin bitiriyim bye hepinize hayatınız da başarılar dilerim

 22. ismihan on 05 Şub 2008 16:25

  ben bu kitabı güzel ve iyi buldum çünkü osmanlı tarihini açık bir şekilde anlatıyor

 23. küBra on 21 Ara 2011 21:31

  arkadaşlar site için çok sağolun yarın sınavım var ve bn kitabi tetiştremdm gerçktn çok gzel bi özet inş. başrılı olurum dua edin gerçektenn çook teşekkür ederimm :)) sınavdan kaç aldığımıda yazarım inş. 5 alırım :))

Yorum yapın.