Su Kasidesindeki Edebi Sanatlar

28 Mar 2008 · Kategori: Ders Notları 

Vezni: Aruz
Nazim Sekli: Kaside
Kafiyesi: “-are”: Zengin kafiye
Redifi: “ su” isimlendirme redife göre)
Kafiye Düzeni: Gazel tipi kafiye
Nazim Türü: Nat
Kalibi: Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün
Kafiye semasi: aa ba ca da ea fa
Nazim Birimi: Beyit

BEYİTLERDE GEÇEN SÖZ SANATLARI

1)Saçma ey göz eskden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutusan odlara kilmaz çâre su

Mübalaga: Sairin gönlündeki ates suyla söndürülemez.
Mecaz: od (ates) kelimesinde.
Tezat: su ve ates kelimeleriyle.
Açik istiare: Yüregindeki acilar atese benzetilmistir.
Tesbih: Gözyasi suya benzetilmistir.
Hüsn-i Ta’lil: Gözyaslarinin gönüldeki atesi söndürmek için akitildigini söyler.
Nida sanati: Ey göz diyerek göze seslenmektedir.

Ey göz! Gönlümdeki içimdeki ateslere göz yasimdan su saçma ki, bu kadar çok tutusan ateslere su fayda vermez.

2)Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhît olmis gözümden günbed-i devvâra su

Tecahül-i Arif: Gökyüzünün mavi oldugunu bilmez gibi davranmasi
Hüsn-i Talil: Göge kendi gözyaslarinin renk verdigini söylemesi
Mübalaga: Gözyaslarinin gökyüzünü kapladigini söylemesi
Tenasüp: ‘Göz, ask, su, saç-; od, dutus-’ kelimeleri arasinda anlam ilgileri vardir.
Soru (istifham): Gökyüzü su renginde midir?
Tenasüp: Göz, ab, su kelimeleri arasinda

Su dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa gözümden akan sular, göz yaslari mi su dönen gök kubbeyi kaplamistir, bilemem..

3)Zevk-i tîgundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
Kim mürûr ilen biragur rahneler dîvâra su

Açik Istiare: Bakis, anlami keskin bakis anlamina gelen “tîg” (kiliç) kelimesiyle anlatilir.
Leff ü nesr sanati: Birinci misrada alti çizili kelimelere denk ikinci misradaki alti çizili kelimeler kullanilmistir.
Tesbih: Asigin parça parça olmus gönlü yarilmis açilmis duvara benzetilmis.
Tekrir: Çak kelimesinin 1. misrada iki kez tekrarlanmasiyla…
Tenasüp: ‘Tig-çak; su-mürur-rahne; zevk-gönül’ kelimeleri arasinda anlam ilgileri bulundurularak bir araya getirilmis.

Senin kilica benzeyen keskin bakislarinin zevkinden benim gönlüm parça parça olsa buna sasilmaz. Nitekim akarsu da zamanla duvarda, yariklar meydana getirir

4)Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin
Ihtiyât ilen içer her kimde olsa yara su

Irsal-i Mesel: Yarasi olanin su içmemesi gerektiginin söylenmesi
Leff ü nesr: Vehm ilen söyler–ihtiyat ilen içer, dil-i mecruh–yara ve peykan–su kelimeleri arasinda.
Açik istiare: peykan ile sevgilinin kirpikleri kastedilmistir.
Tesbih: Yarali gönül hasta bir insana benzetilmistir.
Tenasüp: Mecrûh-yare; vehm-ihtiyat; söz-söyle; su-iç-” kelimeleri arasinda anlam ilgileri bulunarak bir araya getirilmis.

Yarasi olanin suyu ihtiyatla içmesi gibi, benim yarali gönlüm de senin ok temrenine, ok ucuna benzeyen kirpiklerinin sözünü korka korka söyler.

5)Suya virsün bâg-bân gül-zâri zahmet çekmesün
Bir gül açilmaz yüzün tek virse min gül-zâra su

Tesbih: Yüz, rengi ve sekli dolayisiyla güle benzetilir.

Tenasüp: Suya vermek, bagban, gülzar, gül, su kelimeleriyle…

Tevriye: ‘Tek’ kelimesinin hem ‘bir’ anlami hem de ‘gibi’ anlami vardir. (Sevgilinin bir tane, benzeri olmayan, essiz olmasi)

Tezat: Bir ve min kelimeleri arasinda.

Bahçivan gül bahçesini sele versin su ile mahvetsin, bosuna yorulmasin; çünkü bin gül bahçesine su verse de senin yüzün gibi bir gül açilmaz.

6)Ohsadabilmez gubârini muharrir hattuna
Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su

Tesbih: Yüzdeki tüylerle gubâri hat arasinda.

Tenasüp: “gubâr-hat; muharrir-hâme-kara su (mürekkep)” kelimeleri arasinda.

Kinaye: 1. Kalemin gözlerinden kara su (mürekkep) inmesi- gerçek anlam 2. Kagida, yaziya devamli bakan insanin gözlerinin kizardiginin, kanlandiginin, karardiginin, mecazen zayifladigi ve kör olmaya yüz tuttugunun vurgulanmasiyla…

Hattatin beyaz kâgida bakmaktan, kalem gibi, gözlerine kara su inse kör olsa, kör oluncaya kadar ugrassa yine de gubârî yazisini, senin yüzündeki tüylere benzetemez.

7)Ârizun yâdiyla nem-nâk olsa müjgânum n’ola
Zayi olmaz gül temennâsiyla virmek hâra su

Tesbih: Yanak güle ve kirpikler ise gül dikenine benzetilerek

Leff ü nesr: “âriz-gül, “yâd-temennâ”, “nem-nâk-su”, “müjgân-hâr” kelimeleri ile…

Kinaye: Kirpiklerim nemlense 1. Kirpiklerin nemli oldugu gerçegi 2.Mecazen aglamak anlaminin kastedilmesi.

Tenasüp: “Âriz-müjgan; gül-hâr-su vir-; hâr-gül; yâd-temennâ” kelimeleri arasinda.

Senin yanaginin anilmasi sebebiyle kirpiklerim islansa ne olur, buna sasilir mi? Zira gül elde etmek dilegi ile dikene verilen su bosa gitmez.

8)Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîg
Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su

Irsal-i mesel: “Geceleyin hastaya su vermek sevaptir” sözüyle.

Leff ü nesr: “gam güni- karanu gice”, “dil-i bimâr- bimâr”, “tîg-su” kelimeleri arasinda.

Açik istiare: Sevgilinin keskin, yaralayici bakislari kilica benzetilmis. Sadece kendisine benzetilen söylenmis.

Tenasüp: “Gam güni, dil-i bimar, karanu gice, bîmar, hayr, su” kelimelerinin arasindaki anlam ilgisi gözönünde bulundurularak bir araya getirilmis.

Gamli günümde hasta gönlümden kiliç gibi keskin olan bakisini esirgeme; zira karanlik gecede hastaya su vermek hayirli bir istir.

9)Iste peykânin gönül hecrinde sevkum sâkin it
Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su

Tecrid sanati: Sair “gönül” ü kendisinden ayri birisi gibi düsünmekle tecrit sanati yapmistir.

Teshis sanati/ Kapali istiare: “gönül” saire su arayan birisi gibi düsünüldügünden

Kirpik yerine “peykan” kelimesinin kullanilmasiyla açik istiare

Tezat: Sevk (siddetli arzu) ile sakin kelimeleri arasinda.

Tenasüp: “Su-susuzam-sahra; peykân-hecr; sevk-gönül” kelimeleri arasinda.

Tevriye: kez (defa, kere) kelimesinin “gez” seklinde “gezip ara” anlaminda okunmasiyla.

Leff ü nesr: Peykan-su, sevk-susuzluk, hecr- sahra kelimeleri arasinda.

Gönül! Onun ok temrenine benzeyen kirpiklerini iste ve onun ayriliginda duydugum hararetimi yatistir, söndür. Susuzum bu defa da benim için su ara.

10)Men lebün müstâkiyam zühhâd kevser tâlibi
Nitekim meste mey içmek hos gelür hûs-yâra su

Tezat: su ve sarap (haram helal olma noktasindan); mest, hûs-yâr kelimeleriyle tezat sanati yapilmistir.

Tesbih: Kendini sarhosa, zahitleri de akli basinda olanlara benzetmis.

Tenasüp: “mest-mey-su-içmek” kelimeleri arasinda.

Leff-ü nesir: “men, leb, zühhad ve kevser” kelimeleri siralandiktan sonra bunlarla ilgili ve tamamlayici nitelikte, paralelindeki “mest, mey, hûs-yar ve su” kelimelerinin 2. misrada belli bir düzen içinde söylenmesiyle.

Nasil sarhosa sarap içmek, akli basinda olana da su içmek hos geliyorsa, ben senin dudagini özlüyorum, sofular da Kevser istiyorlar

11)Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
Âsik olmis galibâ ol serv-i hos-reftâra su

Açik istiare: Servi ile sevgili kastedilmistir.

Teshis sanati /Kapali istiare: Su insan gibi sairin sevdigi güzele asik olmustur.

Tesbih: Sevgilinin bulundugu yer Cennet’e benzetilmis.

Tecahül-i ârif: Suyun akisinin sebebini bilmiyormus gibi yapmis.

Hüsn-i ta’lil:Genellikle su kenarinda yetisen servilerin altindan akan suyun bu halini sair “O, hos salinisli serviye asik oldugu için su bahçeye agaçlara dogru akar” diyerek.

Tesbih: “kûy” sevgilinin bulundugu kösedir. “Ravza-i kûy” tamlamasiyla sevgilinin bulundugu köse cennet kösesine benzetilmistir.

Su, her zaman senin Cennet misâli mahallenin bahçesine dogru akar. Galiba o hos yürüyüslü, hos salinisli; serviyi andiran sevgiliye asik olmus.

12)Su yolin ol kûydan toprag olup dutsam gerek
Çün rakîbümdür dahi ol kûya koyman vara su

Teshis/Kapali istiare: Suyun sairin sevgilisine asik olmasi

Tevriye: Toprak olmak hem ölmek hem suyun yoluna set olmak anlaminda kullanilmis

Tenasüp: “Su yolu, toprak, su” kelimeleriyle

Topraktan bir set olup su yolunu o mahalleden kesmeliyim, çünkü su benim rakibimdir, onu o yere birakamam.

13)Dest-bûsi ârzûsiyla ger ölsem dostlar
Kûze eylen topragum sunun anunla yâra su

Aliterasyon: Beyitte s sesi ile ve siir okunurken “su” haline dönüsebilen “si” heceleri ile.

Leff ü nesr: “ölmek-toprak”, “dost-yâr” kelimeleri arasinda

Tenasüp: “Bûs-arzu; dost-yâr; kûze-toprak kelimeleri arasinda.

Nida: Sair herhangi bir ünlem kullanmadan “dostlar”ina seslenmis.

Dostlarim! Sayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem, öldükten sonra topragimi testi yapin ve onunla sevgiliye su sunun.

14)Serv ser-keslük kilur kumrî niyâzindan meger
Dâmenin duta ayagina düse yalvara su

Teshis: Kumrunun serviye asik olup yalvarmasi

Hüsn-i Talil: Servinin basini saga sola sallamasinin, kumrunun ötmesinin ve suyun agaçlik yerlerde akmasinin sebebi aslinda bilinir ancak burada daha güzel bir sebebe baglanmis.

Tenasüp: “Serv-kumru-su; dâmenin tut-ayaga düs-yalvar” kelimeleri arasinda..

Açik istiare: Servi sevgiliye, kumru asiga benzetilmis.

Servi kumrunun yalvarmasindan dolayi dikbaslilik ediyor. Onu ancak suyun etegini tutup ayagina düsmesi yalvarip araci olmasi bu dikbasliligindan kurtarabilir.

15)Içmek ister bülbülün kanin meger bir reng ile
Gül budaginun mizâcina gire kurtara su

Telmih: Beyitte gül – bülbül efsanesi hatirlatildigindan.

Hüsn-i talil: Efsaneden hareketle gülün rengini bülbülün kanindan aldiginin söylenmesiyle

Tevriye:“Reng” kelimesi hem renk hem de hile anlaminda kullanildigindan.

Kisilestirme: Su ve gül kelimeleri kisilestirilmistir.

Tenasüp: “Bülbül-gül-reng-kan; kan-su-gül” kelimelerinde.

Gül fidani bir hile ile meshur gül ve bülbül efsanesindeki gibi yine bülbülün kanini içmek istiyor; bunu engelleyebilmek için suyun gül dallarinin damarlarina girerek gül agacinin mizacini degistirmesi gerekir.

16)Tiynet-i pâkini rûsen kilmis ehl-i âleme
Iktidâ kilmis târîk-i Ahmed-i Muhtâr’a su

Su, Hz. Muhammet (S.A.V.)’e tabi olan insan gibi kabul edilip teshis sanati /Kapali istiare yapilmistir.

Tenasüp: “Pâk-rûsen kil-; pâk-su” kelimeleri arasinda.

NOT: Bu beyit Kasidenin Girizgâh beyitidir.

Su Hz. Muhammed’in s.a.v yoluna uymus ve bu hâli ile dünya halkina temiz yaratilisini açikça göstermistir.

17)Seyyid-i nev-i beser deryâ-i dürr-i istifâ
Kim sepüpdür mucizâti âtes-i esrâra su

Tesbih: Hz. Muhammed, seçkin incilerin çiktigi denize benzetilmis.

“Derya, dür, sepmek, su” kelimeleriyle tenasüp sanati

“Ates- su” kelimeleriyle tezat sanati yapilmistir.

Telmih: Peygamberin dogumundaki mecusilerin atesinin sönmesi mucizesi

Insanlarin efendisi, seçme inci denizi olan Hz. Muhammed’in s.a.v mucizeleri kötülerin atesine su serpmistir.

18)Kilmag içün tâze gül-zâri nübüvvet revnakin
Mu’cizinden eylemis izhâr seng-i hâra su

Telmih: Beyitte peygamberimizin tastan su çikarma mucizesine.

Tenasüp: “Gülzar, taze, revnak, su” kelimeleriyle.

Tesbih: Peygamberlik gül bahçesine benzetilmis.

Hüsn-i Ta’lil: Kati tastan su çikmasinin sebebi olarak.

Kati tas, Peygamberlik gül bahçesinin parlakligini tazelemek için ve onun mucizesinden dolayi su meydana çikarmistir.

19)Mu’cizi bir bahr-i bî-pâyân imis âlemde kim
Yetmis andan min min âtes-hâne-i küffara su

Tesbih: Peygamberimizin mucizelerinin denize benzetilmesiyle

Telmih: Beyitte Hz. Muhammet (S.A.V)’nin dogumuyla bin yildir hiç sönmeyen Kisra sarayindaki atesin sönmesi hatirlatilarak

Tezat: Bahr-su ve ates” kelimeleriyle

Tekrir: min min kelimesinin tekrariyla.

Tevriye: “Yetmis” kelimesi hem erismis, hem de kifayet etmis anlamiyla.

Hz. Peygamberimiz’in mûcizeleri dünyada uçsuz bucaksiz bir deniz gibi imis ki, ondan o mucizelerden, atese tapan kâfirlerin binlerce mâbedine su ulasmis ve onlari söndürmüstür.

20)Hayret ilen barmagin disler kim itse istimâ
Barmagindan virdügin siddet günü Ensâr’a su

Telmih: Peygamberimizin parmaklarindan su akitma mucizesine telmihte bulunulmustur.

Tenasüp: “Hayret-parmagini dislemek” kelimeleri arasinda tenasüp sanati vardir

Mihnet günü Ensâr’a parmagindan su verdigini bir mucize olarak parmagindan su akittigini kim isitse hayret ile sasa kalarak parmagini isirir.

21)Dosti ger zehr-i mâr içse olur âb-i hayât
Hasmi su içse döner elbette zehr-i mâra su

“Dost-hasim”, “âb-i hayat- zehr-i mâr” kelime ve terkipleriyle tezat

Leffü Nesir: Dost-hasim, zehr-i mâr-su, olur-döner, âb-i hayat-zehr-i mar” kelimelerinde. 1. misrada siralanan kelimelerin tamamlayici karsiligi 2.misrada verilmistir.

Tenasüp: “Âb-i hayat-su-iç-; âb-su; zehir-mâr kelimelerinde.

Telmih: Peygamberin mucizesine atif

Dostu yilan zehri içse bu zehir onun dostu için âb-i hayat olur. Aksine düsmani da su içse o su, düsmanina elbette yilan zehrine döner.

22)Eylemis her katreden min bahr-i rahmet mevc-hîz
El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su

Tesbih: yanak güle benzetilir

Tezat: “Katre ve bahr” kelimeleri arasinda

Tenasüp: Su ile ilgili “katre, bahr, su, vuzû” kelimeleriyle.

Açik istiare: Gül-i ruhsar derken Hz. Peygamber kastedilmistir.

Abdest almak için el uzatip gül gibi olan yanaklarina su vurunca siçrayan her bir su damlasindan binlerce rahmet denizi dalgalanmistir.

23)Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasil
Basini dasdan dasa urup gezer âvâre su

Teshis/Kapali istiare: Su, kisilestirilmistir.

Mecaz-i mürsel: Su ile benzetme yapmadan irmak, çay, dere kastedilmis.

Hüsn-i Ta’lil: Suyun gezmesinin sebebi olarak. Yine Suyun taslarin arasinda onlara çarpa çarpa gitmesini sair “üzüntüsünden, pismanligindan dolayi suyun basini tastan tasa vurdugu” seklinde açiklayarak hüsn-i talil yapmistir

Tenasüp: Hâk-das-su; ömr-muttasil; bas-âvâre-gez-” kelimeleri arasinda.

Tezat: Ayak ve bas kelimeleri arasinda.

Su ayaginin topragina ulasayim diye basini tastan tasa vurarak ömürler boyu, durmaksizin basibos gezer.

24)Zerre zerre hâk-i dergâhina ister sala nûr
Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su

Teshis: Su,insan gibi, âsik gibi düsünülmüs

Hüsn-i talil: Suyun akma sebebi olarak.

Leff ü nesr: Zerre zerre – pâre pâre, nûr-su kelimeleriyle

Mecaz-i Mürsel: Hak-i dergah: Peygamberin türbesi.

Su, onun esiginin topragina zerrecikler halinde isik salmak orayi aydinlatmak ister. Eger parça parça da olsa o esikten dönmez.

25)Zikr-i na’tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ
Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâra su

Tesbih: Günahkârlar, sarhoslara benzetilmis.

Tezat: “Humâr – derman” kelimeleriyle

Leff ü nesr: “Zikr-i na’tün virdi – su içmek, ehl-i hatâ – mey-hara, derman-def-i humar” kelimeleriyle

Tenasüp: Mey-hara, içer, humar, ehl-i hata kelimeleriyle

Sarhoslar içkiden sonra gelen bas agrisini gidermek için nasil su içerlerse, günahkârlar da senin na’tinin zikrini dillerinde tekrarlamayi dertlerine derman bilirler.

26)Yâ Habîballah yâ Hayre’l beser müstakunam
Eyle kim leb-tesneler yanup diler hemvâra su

Tenasüp: Müstâk-habib; leb-tesne-su-yan” kelimeleriyle.

Tesbih: Peygambere olan tutkuyu suyu dilemeye/ mustaka benzetmis. Müstak: Susuzluktan yanip tutusan insanlari su dilemeleri

Nida: Peygambere seslenmis.

Tezat: yan-, su kelimeleriyle.

Ey Allah’in sevgilisi! Ey insanlarin en hayirlisi! Susamislarin susuzluktan dudagi kurumuslarin yanip dâimâ su diledikleri gibi ben de seni özlüyorum.

27)Sensen ol bahr-i kerâmet kim seb-i Mi’râc’da
Sebnem-i feyzün yetürmis sâbit ü seyyâra su

Tesbih: Rasülullah, keramet denizine benzetiliyor.

Tezat: “Bahr-seb-nem (çiy); sabit-seyyar” kelimeleriyle

Tenasüp: bahr-sebnem-feyz-su kelimeleriyle.

Telmih: miraç gecesi

Sen o kerâmet denizisin ki mi’râc gecesinde feyzinin çiyleri sabit yildizlara ve gezegenlere su ulastirmis.

28)Çesme-i hursîdden her dem zülâl-i feyz iner
Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mimâra su

Tesbih: Günes çesmeye, isiklar da zülâl(saf su)e benzetilmistir.

Tenasüp: “Çesme-su; mimar-tecdid-merkad-zülal-çesme-su” kelimeleriyle.

Tezat: hursid ve su kelimeleri arasinda.

Kabrini yenileyen tamir eden mimara su lazim olsa, günes çesmesinden her an bol bol saf, tatli ve güzel su iner.

29)Bîm-i dûzah nâr-i gam salmis dil-i sûzânuma
Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su

Tezat: “nâr-su kelimeleri ile bîm–ümîd” kelimeleri arasinda

Tenasüp: “cehennem-nâr-suzan ve ebr-su-sep” kelimeleri arasinda.

Leff ü nesr: “Bîm-i dûzah-ümid, nâr-i gam- ebr-i ihsan, salmak-sepmek, suzan-nâr” kelimeleri ile.

Cehennem korkusu, yanik gönlüme gam atesi salmis, ama o atese, senin ihsan bulutunun su serpeceginden ümitliyim.

30)Yümn-i na’tünden güher olmis Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü seh-vâra su

Telmih: Incinin, nisan yagmurundan oldugu inancina.

Tevriye: “Fuzuli’nin sözleri” hem Fuzuli’nin sözleri hem de degersiz bos sözler anlamina gelebileceginden

Tenasüp: “yümn-ebr-i nisan-su; lü’lü-güher ve na’t-sahvar sözlerinin birlikte kullanilmasiyla.

Tesbih: Fuzuli sözlerini gühere (inciye) benzetmis.

Leff-ü nesir: yümni nat-ebri nisan; güher-lü’lü ü sehvar; Fuzuli sözleri-su kelimelerinin karsilikli kullanilmasiyla.

Hüsn-i Talil: Fuzulinin sözlerinin güzel olmasi Peygamberi övmenin bereketiyledir.

Tecrid: Fuzuli kendinden degil sanki baskasindan bahsediyor gibi.

Seni övmenin bereketinden dolayi Fuzûlî’nin alelâde sözleri, nisan bulutundan düsüp iri inciye dönen su damlasi gibi birer inci olmustur.

31)Hâb-i gafletden olan bîdâr olanda rûz-i hasr
Esk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su

Düskün ile açik istiare, asik göz kapali istiare, mecaz-i mürsel, teshis sanatlari yapilmistir.

Gaflet ve bîdâr kelimeleri arasinda tezat sanati yapilmis

Tenasüp: “dide-esk-su-tök-” kelimeleri arasinda.

Kiyamet günü oldugu zaman, gaflet uykusundan uyanan düskün yahut asik göz, sana duydugu hasretten su gözyasi döktügü zaman

32)Umdugum oldur ki rûz-i hasr mahrûm olmayam
Çesm-i vaslun vire men tesne-i dîdâra su

Tenasüp: “çesme-tesne-su; hasr-vasl” kelimeleri arasinda.

Mecaz-i mürsel: “Çesme-i vasl” tamlamasi ile benzetme ilgisi kurulmaksizin Cennet’teki ebedi saadet kastedilmistir.

O mahser günü, güzel yüzüne susamis olan bana vuslat çesmenin su verecegini, beni mahrum birakmayacagini ummaktayim.


Yazının Devamını Oku »


Yorumlar

6 Yorum to “Su Kasidesindeki Edebi Sanatlar”

 1. ibrahim on 26 Nis 2008 12:48

  çok iyi olmuş ellerinize sağlık

 2. aybüke burcu on 27 Nis 2008 11:48

  ben bu siteyi arkadaşım gözde sayesinde öğrendim.
  yazılımız da çok etkisi olucağına inanıyorum.
  çok güsel bi site.
  biz liseye gidenler için çok açıklayıcı olmuş.
  burdan bu siteyi yapanlara ve arkadaşaşım gözdeye kocaman bi teşekkür :)

 3. ipek on 30 Nis 2008 16:58

  gerçekten çok güzel olmuş yarın da sınavımız var çok işime yarıyor çaok sağolun:))

 4. gülseven on 06 May 2008 15:33

  bu siteyi kim hazırladıysa çok tesekkür ediyorum ona cok isimeyaradı sagolun

 5. gülseven on 06 May 2008 15:34

  teşekkür ediyorum ödevim için gerekli bilgileri bu sitede buldum 😀 tekrar tesekkürler:D:D

 6. ela on 24 May 2008 16:47

  çook sağolun yazılımız bundan dı hazırlayanların emeğine sağlık çok tesekkürler…

Yorum yapın.